You wait for this Zhang Xinlong

TN: He’s saying the “you” in an archaic way, even calling himself as a Dragon (Zhang Xinlong) lol.)

Font Size
Choose below
error: Content is protected !!